Fem estudis teòrics i aplicats

Davant la ràpida transformació de la societat, BCF Consultors realitza estudis que proporcionen una anàlisi sistemàtica i aprofundida dels principals sectors d'activitat i àmbits de l'economia. Aquests treballs serveixen de suport al desenvolupament de polítiques i estratègies d'actuació específiques dels seus clients.

Elaboració i tractament d'informació

En un moment en el que hi ha una abundància d'informació, BCF Consultors elabora i estructura la informació que és més rellevant per a la presa de decisions per part dels seus clients, i per a l'avaluació en termes estratègics de les seves activitats.

Assessorament

Amb l'objectiu de facilitar una ràpida i eficient transferència de coneixements, BCF Consultors aporta serveis d'assessorament i consultoria en els seus àmbits d'especialització a les organitzacions, institucions i administracions públiques, i molt especialment als seus equips de direcció.

Serveis d'informació i formació

La tasca de BCF Consultors també es projecta en la prestació d'altres serveis per a organitzacions i institucions: organització de conferències i jornades, disseny de cursos i altres activitats formatives, elaboració de cens i directoris especialitzats, etc.