Serveis

La progressiva terciarització de les societats actuals ha comportat un intens procés de creixement i transformació de les activitats de serveis, tan de titularitat pública com privada.
Això fa necessari el desenvolupament de metodologies de treball encaminades a facilitar els processos d'innovació de les organitzacions de serveis, a promoure la integració i l'eficàcia dels serveis associats a la indústria, a modernitzar l'estructura i el funcionament de les administracions públiques i, també, de les institucions sense afany de lucre, etc. Així mateix, les activitats de serveis requereixen millorar de forma permanent la qualitat de les seves prestacions, àmbit en el que BCF Consultors també proveeix els seus serveis mitjançant plans de màrqueting, de fidelització dels clients i d'atenció al públic, estudis de la qualitat percebuda, etc.

Turisme

El turisme és un dels sectors amb una major incidència econòmica al nostre país i, per tant, és una activitat amb una destacada rellevància estratègica en el desenvolupament de moltes ciutats i regions.
L'impacte territorial i socioeconòmic del turisme requereix el disseny de plans estratègics organitzacionals, sectorials i territorials, l'anàlisi del grau de satisfacció dels visitants durant la seva estança al destí, la definició de models de gestió integral de qualitat en la prestació dels serveis turístics, etc. BCF Consultors treballa des de fa anys tant en l'estudi del turisme de masses, com en el d'àmbits especialitzats: turisme de muntanya, turisme cultural, turisme urbà i, sobretot, el turisme de negocis (reunions, fires, ...).

Cultura i comunicació

Els sectors de la cultura i de la comunicació es troben actualment davant d'importants reptes de cara al futur, com a conseqüència del ràpid procés d'internacionalització d'aquestes activitats, i de l'aparició de noves formes de producció i de consum de continguts d'informació i de lleure.
Així doncs, es planteja la necessitat de redefinició de les polítiques públiques en l'àmbit de la cultura, de modernització de la gestió d'aquestes activitats, d'articulació de xarxes locals i internacionals de creació i producció cultural, d'integració i convergència amb altres empreses del sector, etc. BCF Consultors té una llarga trajectòria en aquest àmbit, i ha treballat específicament en els camps del patrimoni cultural (museus, biblioteques, etc.), de les arts (teatre, música, etc.), de les indústries de la cultura i la comunicació (llibre, audiovisual, etc.), etc.

Formació

La formació de les persones constitueix un factor essencial de desenvolupament de les societats més avançades, tant per la importància que suposa l'ensenyament d'habilitats productives, com per la seva influència en la configuració d'un sistema de valors i d'unes pràctiques en el consum.
Davant d'això, es planteja la necessitat d'un seguiment sistematitzat de l'evolució de les activitats formatives davant dels reptes de la societat de la informació, d'una avaluació de l'adequació de l'oferta d'ensenyament a la demanda d'ocupació, d'una millora dels processos de transferència de coneixement dels centres de formació i recerca superior a les organitzacions, etc. BCF Consultors constata l'aparició d'una demanda creixent d'estudis i serveis d'assessorament en aquest camp.

Economia digital

La progressiva vertebració de la societat de la informació configura un nou marc per al desenvolupament de les activitats econòmiques, en el que es plantegen noves oportunitats i, també, moltes incerteses.
Aquesta profunda transformació es projecta en múltiples dimensions: en l'emergència d'una nova economia basada en el coneixement, en la recerca de noves formes de comerç a través de les xarxes de comunicació, en la centralitat dels processos de transferència tecnològica, en el desenvolupament de noves alternatives de formació i d'oci, etc. La forta acceleració que caracteritza l'evolució dels mercats, com a conseqüència de la rapidesa del canvi tecnològic, exigeix una capacitat de resposta àgil i constantment actualitzada per part de BCF Consultors.

Territori

El territori és l'escenari en el que es produeix el desenvolupament econòmic, social i cultural i, per tant, constitueix el marc de referència concret a partir del qual es defineixen les estratègies d'acció pública i organitzacional.
L'anàlisi de la realitat des d'una perspectiva local o regional, així com també l'elaboració d'inventaris dels recursos disponibles en una determinada àrea del país, faciliten un millor coneixement dels processos de localització geogràfica de les activitats econòmiques, i constitueixen la base per a definir mesures estimuladores del seu desenvolupament. L'experiència de BCF Consultors en la realització d'estudis des d'una perspectiva territorial comprèn un ampli ventall de sectors, entre els que es poden destacar els serveis a les empreses, el turisme, la cultura, l'habitatge, etc.